Förslag till detaljplan för Kvarteret Språkmästaren, diarienummer: PBN 2022-002466

240229

Till Plan- och byggnadsnämnden plan-byggnadsnamnden@uppsala.se 

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) får med anledning av pågående samråd angående rubricerade. detaljplan anföra följande:

FVU anser Kvarteret Språkmästaren är ett lämpligt område för förtätning med omvandling från småskalig kontorsverksamhet till bostadskvarter med inslag av service och mötesplatser. Särskilt lämpligt är området i direkt anslutning till planerad Kapacitetsstark kollektivtrafik. Vi anser emellertid att förslaget innebär en alltför hård exploatering av området.

Det är framför allt två skäl till att vi anser bebyggelsen ska minskas. Dels skuggar de höga husen gårdar och lägenheter och dels blir husen för dominerande i förhållande till den Q-märkta Rosendals gård som gränsar till planområdet.

Detaljplanen består av två byggnadskroppar som ger väsentligt stora skillnader på tilltalande gårdsmiljö och tillgång till dagsljus. Den norra byggnadskroppen har en öppen gård åt sydväst med tilltalande miljö mot skogen. Den kan liknas vid hur byggnaden placerats vid Torgny Segerstedts allé 38. Ljus, inbjudande och välkomnande. Den södra och större byggnadskroppen i kvarteret Språkmästaren är mer sluten med en mindre öppning åt norr. Gården och lägenheterna skuggas av höga delar av huset mot sydväst. Den kan jämföras med hur det ser ut på Torgny Segerstedts allé 24-28. Där har man täppt till gårdens öppning mot skogen och solen. I Uppsala finns tradition från Gunnar Leche att skapa gårdar med ljus och luft i Tuna Backe och Sala backe. Den traditionen bör vi värna om och vidmakthålla. Den södra u-formade byggnadskroppen kommer att skugga stora delar av den i övrigt tilltalande kvartersgården. Gården bör öppnas åt sydväst så att fler lägenheter och gården får mer dagsljus.

Skiss till utformning av gårdsmiljöerna för att ge mer ljus till stora gården och lägenheter

Den norra delen av byggnadskroppen bör sänkas. Om inte volymen på föreslagna bebyggelsen minskas kommer den helt dominera över Rosendals gård som kommer att upplevas som en ovälkommen gäst från landet i stället för ett trevligt minne i staden.

I planbestämmelserna anges att taklutningen ska vara 3-6 grader. Om tillåtna takvinkeln ökas till 15-20 grader ökar effekten på solcellerna med ca 10 %. Vi anser att denna takvinkel ska tillåtas.

En tilltalande del av detaljplanen är att skogen i Kåbo 1:18 sparas. De gångstråk som idag finns i skogen väster om kvarteret Språkmästaren bör permanentas och få en förbindelse genom planområdet i Kåbo 1:18 så att Stadsskogens naturreservat naturligt knyts samman med grönområden öster om Vårdsätravägen

För Föreningen Vårda Uppsala

Sten Åke Bylund, Ordförande
Mats Börjesson,  Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *