Yttrande över Detaljplan för Gymnastiken och Flustret. Dnr 2020- 002478. Samråd.

PBN, sbf.planadministrator@uppsala.se

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) får med anledning av rubricerade samråd anföra följande.

Planområdet vid Svandammen och nedanför Slottet utgör ett av Uppsalas absolut värdefullaste områden ur arkitektonisk och kulturhistorisk synpunkt. Inom området finns tre byggnader av stor kulturhistorisk betydelse, Flustret, Gymnastikhuset (Svettis) och Tennishallen (Bollhuset). Tillsammans utgör de enligt gällande detaljplan ett kulturreservat, skyddat med bestämmelsen O1. Området ligger enligt Innerstadsstrategin, en del av ÖP, i den del av innerstaden där värdefull kulturmiljö skall värnas. Platsen karaktär som offentligt rum med allmän tillgänglighet är viktig att bibehålla.

Planen innebär att Tennishallen rivs och ersätts med en hotellbyggnad i 4-8 våningar och att de lägre delarna av Flustret från 1950-talet rivs och ersätts med en omfattande tillbyggnad mot Stadsträdgården i 2-3 våningar. I planen ingår också att göra ytan mellan Flustret och Svettis mer tillgänglig genom att anlägga ett torg i form av en stadsliknande entré till Stadsträdgården, vilket skulle göra platsen tryggare jämfört med dagsläget.

Föreningen Vårda Uppsalas synpunkter:

FVU vill med kraft avstyrka planförslaget av följande skäl:

  • Den planerade hotellbyggnaden minskar i hög grad den allmänna tillgängligheten i området.
  • Byggnader av högt kulturhistoriskt värde rivs eller förvanskas.
  • Planen är en ren byggherreplan och tillgodoser markägarens intressen på kulturreservatets och Stadsträdgårdens bekostnad.
  • Exploateringen av området är alldeles för hög och kulturbyggnaderna skyms eller domineras totalt av de föreslagna nybyggnaderna från alla håll utom möjligen från Svandammen.
  • Detaljplanen ändrar områdets karaktär från park till stadsmiljö.
  • FVU anser att den framlagda planen innebär ett oacceptabelt stort ingrepp i den befintliga miljön. Tanken att rusta upp den till stora delar nedgångna och slutna baksidan mot Stadsträdgården är bra, men måste sökas med ett helt annat angreppssätt och göras med förändringar, som utgår från de kulturhistoriska byggnadernas och platsens skala.

Tennishallen/Nya hotellet

Tennishallen måste bevaras och rustas upp av arkitektoniska och historiska skäl; här var platsen för Bollhusmötet 1939. Tillbyggnader som stödjer och återger hallen en rimlig funktion skall underordna sig dess stora form. Planens åttavåningshus skulle komma att kasta en slagskugga över denna del av parken hela sommarhalvåret efter kl. 18. Det skulle också skymma sikten mot slottet från Stadsträdgården, som framgår av planen.

Flustret

Tillbyggnadens storlek och arkitektur förändrar Flustrets karaktär helt och hållet. Dess höjd skymmer den karaktäristiska silhuetten från parken och gör uteserveringen mot parken till en skuggig plats kvällstid, då intresset från gästerna är som störst. Flustrets livfulla form med tinnar och torn gör det särskilt viktigt med en småskalig om- och tillbyggnad mot Stadsträdgården. Delar av 50-talets tillbyggnader samspelar väl med de äldre delarna av Flustret och bör bevaras. 

Torget mellan Svettis och Flustret

Vi ifrågasätter i högsta grad planens inriktning med mer stadsliknande karaktär än nuvarande mer parklika. Torgets funktion som angöringsplats och infart till garage talar emot platsen som ett offentligt rum. Planförslagets höga byggnader kommer att ge en mindre ljus plats än idag vilket motsäger trygghetsperspektivet, Vi ser inte behov av någon ny huvudentré till Stadsträdgården här utan anser att den självklara huvudentrén är via å-rummet intill pumphuset. Den andra givna entrén är från Sjukhusvägen via kollektivtrafikens hållplatsläge. Platsen mellan Svettis och Flustret ligger i bakvatten och försöket att leda dit folk via en ny bro från Trädgårdsgatan känns långsökt, inte minst då bron inte ligger i gatans förlängning. Det som starkast talar emot den tänkta gångbron, är att den förstör Svandammens stora, enkla form som spegel för slottet. Åtgärder med positiv effekt på platsen är flytten av transformatorstationen och skapandet av en serveringsyta på Flustrets sydvästsida. Platsen borde också ges en mer ordnad parkkaraktär. 

Stadsträdgården

Det nya hotellet i 4 och 8 våningar men också det mäktiga ”nya Flustret”, kommer att ha stor inverkan på parkbesökarens upplevelse av denna del, vilken rymmer parkens mest nyanserade anläggning, dammen med ”Lycksalighetens ö”, namnad av studenthumorn. En miljö som kräver lugn och avskildhet, men som nu hamnar mitt i det nya stadslivet som planen eftersträvar. Stadsträdgården har odlingsanor sedan 1500-talet. Förslag till en tidsenlig stadsträdgård gjordes redan 1840 och på 1860-talet bildades Uppsala trädgårdssällskap för att utveckla parken.1842 lät landshövdingen von Kramer plantera trädallén längs Fyris, Strömparterren, i dag säger vi Flusterpromenaden, som då gjordes tillgänglig för allmänheten. Detta gör Stadsträdgården till en historisk park enligt Artikel 1 i Florensdeklarationen – en internationell deklaration för bevarande och restaurering av historiska trädgårdsanläggningar, parker och landskap, antagen av ICOMOS Sweden. Detta ställer särskilda krav på skötsel och i detta fall borttagande av träd. Men också enligt Artikel 14, på att anläggningen skall bevaras i sin naturliga omgivning, och här skulle en radikal sådan förändring ske, om planens nya byggnader blir verklighet. 

Rivningarna

Rivningarna, som nämns i planbeskrivningen, strider mot Innerstadsstrategin och därmed mot Översiktsplanen. Rivningen av Bollhuset med beteckningen Q1 strider mot PBL 9 kap. 34§. I planförslaget anges skadan av de föreslagna åtgärderna som ”begränsad”, vilket FVU tolkar som klart mer än obetydlig, d.v.s. planen orsakar påtaglig skada på riksintresset Uppsala stad (C40) och därmed miljöbalken 3 kap. 6§. Detta gör att FVU tveklöst avstyrker planförslaget.

För Föreningen Vårda Uppsala

Sten Åke Bylund         Carl Erik Bergold        Per-Ove Sporrong        Jonas Tengborn

Ordförande                  Styrelseledamot           Styrelseledamot            Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *