ang dpl för del av kv Stenbrottet, Kåbo 42:1. Dnr 2009/20012-1.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                                         2010-12-16

Stadsbyggnadskontoret, 753 75 Uppsala

ang detaljplan för del av kv Stenbrottet, Kåbo 42:1 Uppsala kommun. Dnr 2009/20012-1.

Planens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för byggande av bostäder med inriktning på vårdboende.

FVU:s synpunkter

Stadsskogen tillhör Uppsalas viktigaste grönområden och har sedan 1900-talets början med uppförandet av villastaden Kåbo och under 1940- till 60-talens utbyggnader av Eriksberg spelat en central roll för de stadsnära rekreationsmöjligheterna, både för dessa bostadsområden och övriga staden. Därför är varje ingrepp i dess närområde och dess mark ytterst känsligt och påverkar upplevelsen och förutsättningarna för rekreation i Uppsala. I den tilltänkta planens närområde finns nyligen uppförda bostadshus vilka på ett negativt sätt påverkat miljön.

Kvarteret Stenbrottet har sedan slutet av 1960-talet varit bebyggt med en fritidsgård och garage i bottenvåningen. Anläggningen som är typisk för rekreationsområden från tiden och har väl anpassats till skogsmiljön och utgör en del av området skogsområdet snarare än stadsbebyggelsen på andra sidan Norbyvägen. Därmed fungerar den som en port till området och påverkar marginellt upplevelsen av skogsområdet. De tilltänkta byggnaderna i den föreliggande planen kommer däremot att starkt påverka upplevelsen av området på den sida som idag tillhör Stadsskogen. Därmed påvekas hela miljön och Norbyvägen blir inte längre vid Sommarro en öppning mot skogen utan ytterligare en stadsgata som då förlorar sin kontakt med naturområdet.

Föreningen Vårda Uppsala ser med stor oro på hur planer finns på att ta grönområden i anspråk för stadens förtätning och utbyggnad. De få samlade grönområden som i dag finns i staden, och speciellt Stadsskogen med dess unika miljö, bör vara helt fredade från exploatering. Föreliggande plan är ett alvarligt ingrepp på upplevelsen av stadsskogens unika miljö och den kommer påtagligt påverka området Sommarros kontakt med Stadsskogen.  Även om planen inte formellt inkräktar på naturområdet är dess placering i anslutning till Stadsskogen att betrakta som ett direkt ingrepp i Stadsskogens miljö och därför motsätter vi oss hela planen och förordar en bevaring av befintlig miljö.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

PO Sporrong, ordförande                                                             Henrik Widmark, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *