Ang dpl för kv Pantern, dnr PBN 2015-002007. Samråd

2017-09-27

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Ang. detaljplan för kvarteret Pantern, PBN 2015-002007. Samråd

Föreningen Vård Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerad detaljplan utsänd för samråd t.o.m. 2017-09-28 och vill härmed avge följande synpunkter.
Planområdet är beläget i centrala Uppsala, inom den täta rutnätsstaden i den del av innerstaden som är klassad som riksintresse för kulturmiljövården. Det aktuella kvarteret är samtidigt ett av Uppsalas mest centrala och klassiska handelskvarter mellan Kungsängsgatan och Dragarbrunnsgatan. Forumgallerian från 1953 är f.ö. det första större varuhuset i Uppsala och det första i landet med självbetjäning.
Förslaget till detaljplan syftar till att på ett varsamt sätt tillåta ytterligare markanvändning inom den befintliga bebyggelsen genom att bl.a. möjliggöra tillskott av 27 nya lägenheter samt nya centrumverksamheter. Utmaningarna är stora eftersom byggnaderna har höga kulturvärden och har ett läge i stadskärnan med en hög koncentration av kvalitativa byggnader för olika typer av verksamheter.
FVU anser att kommunen med utformningen av denna detaljplan visat stor framsynthet när det gäller såväl hänsyn till läget i stadskärnan som till det stora kulturhistoriska värdet. Ambitionen att förstärka det blandade innehållet i kvarteret är god. Det är dessutom en för framtiden högst rimlig avvägning mellan nytt och gammalt.
Bostäder i stadskärnans mest centrala delar är viktiga på flera sätt. Först och främst som en del i en attraktiv stadsmiljö. Men även och inte minst för det naturliga liv som härmed skapas och finns i området även när all övrig centrumverksamhet är stängd.
Vi är i Uppsala återigen i en situation med väldigt få boende i de mest centrala kvarteren i stadskärnan. Utformningen av detaljplanen för kvarteret Pantern kan därför ses som återgång till det framgångsrecept som tillämpades av kommunen i stadskärnan under främst slutet av 1980-talet och 1990-talet. Detta för att för framtiden skapa en attraktiv helhetsmiljö. Då var det främst som en reaktion på de ensidiga och omfattande handelssatsningar, trafikåtgärder och rivningar som genomfördes under 1960- och 1970-talen men också oron för de kraftigt minskande befolkningstal i området och det minskade stadsliv olika tider på dygnet som blev följden.
FVU vill härmed tillstyrka framlagt förslag till detaljplan för kv. Pantern.
Uppsala dag som ovan

Anna Micro Vikstrand                         Sten Åke Bylund
Ordförande                                            1:e vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *