ang dpl för del av kv Gudmund, Luthagen. Dnr 2012-20158-1. Samråd

Föreningen Vårda Uppsala

Till Plan- och byggnadsnämnden I Uppsala kommun 2012 09 12
KSU
753 75 Uppsala

ang detaljplan för del av kv Gudmund, Luthagen. Dnr 2012-20158-1. Samråd

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av och diskuterat samrådshandlingen och vill anföra följande.
Planen avser rivning av bef byggnader och merparten av de stora träden. I stället föreslås nybyggnad av bostäder. Det rör sig alltså om ett s k fill-in projekt, där gott stadsbyggande innebär anpassning till och förstärkning av den omgivande stadsdelens egenart. Då kvarteret dessutom gränsar till två områden som i ÖP är klassade som skyddsvärda miljöer av olika grad, Bortre Luthagen och Eriksdal, sägs i planhandlingen under Kulturarv: ”… bör nya byggnader inom planområdet anpassas till den omgivande stadsstrukturen.”

Hur ser då denna stadsstruktur ut?
Våningshöjden i denna del av Luthagen är 3 våningar, ibland med inredd vind, i undantagsfall 4 våningar. Kvarteren saknar gårdshus, de olika fastigheterna bildar ett rymligt gemensamt gårdsrum i kvarteret även om fastigheterna är avgränsade med hägn. Ljus och luft och goda förhållanden för utevistelse och lek. Byggnaderna är smäckra, ofta friliggande, lamellhus. Eriksdalsområdet på andra sidan Ringgatan har en småskalig varierad bebyggelse i 1 – 2 våningar, de äldre delarna ungefär 100 år gamla.

Den i planen föreslagna bebyggelsen bryter mot allt detta. Såväl i höjd som bredd avviker den starkt från sin omgivning inte bara mot gatan utan också i de trånga gårdarna, och fastigheten känns kraftigt överexploaterad.

De i handlingen redovisade perspektiven visar detta med all önskvärd tydlighet. Dessutom visas en byggnad som till sin karaktär helt saknar charm och egenart. Under rubriken Planens konsekvenser – Stadsbild påstås att ”… detaljplanen är utformad med hänsyn till skala och höjd i angränsande kvarter” – ett rent osant påstående som inte hör hemma i en planhandling.

Vi hoppas på en omfattande bearbetning och anpassning av planen, undermåliga planer som denna leder till protester och överklaganden och fördröjer bostadsproduktionen

För Föreningen Vårda Uppsala

Kristina Berglund, ordf PO Sporrong, vice ordf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *