ang dpl för Fullerö bostäder, dnr 12/202243. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Uppsala kommun                                                                                                       2014-01-26

Plan- och byggnadsnämnden

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för Fullerö bostäder. Uppsala kommun. Dnr 12/202243. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t o m 2014-01-31.

FVU:s synpunkter

Som FVU anfört i många sammanhang är det mycket angeläget att satsa på en utveckling av kransorterna, men varför fortsätta utvecklingen av Storvreta på ett markområde 1,5 km söder om tätorten i stället för i direkt anslutning till tätorten? Den schematiskt redovisade fördjupningen av översiktsplanen för Storvreta anger endast ytor för bostadsbebyggelse utan närmare precisering av områdets framtida struktur vad gäller bostäder, arbetsplatser, service, kommunikationer, grönstruktur och parker. Det finns därför stor risk att en ”frimärksplanering” av detta slag långt ifrån leder till den bästa helhetslösningen för den framtida fullt utbyggda södra delen av Storvreta. Dessutom finns inga garantier för att den fortsatta utbyggnaden sker i önskad takt; det aktuella bostadsområdet kan under lång tid komma att ligga som en isolerad bebyggelseenklav utanför rimliga gångavstånd till samhällsservice av olika slag.

Själva planförslaget är dock förtjänstfullt med en blandning av olika bostadstyper och genomgående samprojekterad bebyggelse. Det är också positivt att ett gestaltningsprogram upprättats. FVU anser dock att ett sådant program ska kopplas till en planbestämmelse som hänvisar till att programmet ska följas. En anledning är att när området får några år på nacken och det är dags för ommålning och andra förändringar så kan områdets samlade helhetsverkan snart gå förlorad genom successivt ökande antal individuella avvikelser; en planbestämmelse är då ett stöd vid bygglovsprövning av förändringar för att helheten även i fortsättningen ska kunna hållas samman.

Sammanfattning

FVU anser att

  • exploateringsområdets läge är för isolerat och att Storvreta i stället bör byggas ut successivt i direkt anslutning till befintlig bebyggelse
  • fortsatt exploatering av samhället söderut bör föregås av en genomtänkt strukturplan som redovisar bostadsområden, arbetsplatser, service, kommunikationer, grönstruktur och parker
  • ett gestaltningsprogram ska kopplas till en detaljplan med planbestämmelse för att få större tyngd, inte minst med tanke på framtida önskemål om förändringar från de boende.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Kristina Berglund,

Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *