ang dpl för kv Plantskolan, dnr 2012/20145-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                                                      2014-01-26

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för kv Plantskolan, Uppsala kommun. Dnr 2012/20145-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för granskning t.o.m. 2014-01-28.

FVU:s synpunkter

De justeringar av planförslaget som föreslås, större avstånd till Dag Hammarskjölds väg och Norbyvägen, som gett plats för träd mellan gata och byggnad, samt borttagande av byggrätten i sydväst är steg i rätt riktning. Men dessa åtgärder är otillräckliga med hänsyn till de krav på utformningen som måste ställas på denna plats med hänsyn till riksintresset.

Som FVU anförde i samrådsyttrandet är denna plats särskilt värdefull i riksintresseområdet och den kanske allra mest identitetsskapande miljön i Uppsala med Slottet från 1500-talet, Botaniska trädgården från 1600- och 1700-talen och Carolina Rediviva från 1800-talet. Botaniska trädgården är dessutom påtänkt att eventuellt ingå i ett blivande världsarv. Dessa förhållanden ställer mycket höga krav på en omsorgsfull anpassning till den kulturhistoriskt synnerligen värdefulla miljön i omgivningen. Den nya byggnaden får sålunda inte alls dominera utan måste stillsamt, med en god arkitektonisk utformning från vår tid, inpassas i miljön.

Mot bakgrund av dessa villkor anser FVU att byggnaden bör förskjutas ytterligare ett antal meter mot sydost, vilket möjliggör en mindre abrupt avgränsning mot Botaniska trädgården. Härigenom skapas bättre utrymme för en fyllig trädplantering åt detta håll. Vidare uppnår man att den nya byggnaden kommer att ligga på minst samma avstånd från Norbyvägen som Blåsenhus. Genom att den nya byggnaden förflyttas mot sydost minskar dess dominans gentemot slottet i gatuvyn.

FVU anser också att byggnadens högdel bör sänkas med en våning. Detta är nödvändigt för att minska byggnadens intrång i det axiella sambandet mellan slottet och slottsträdgården. Härigenom minskas dess kraftiga visuella dominans i förhållande till märkesbyggnaderna – särskilt påtaglig från Botan sett – och en successiv nedtrappning av hushöjderna uppnås utmed Norbyvägen i vyn mot slottet.

Härutöver vill FVU också framhålla vikten av att den nya byggnaden får en modern men lågmäld arkitektonisk utformning. Som FVU tidigare anfört råder det inget motsatsförhållande mellan en noggrann anpassning till en historisk omgivning som denna och en tidsenlig, god och intresseväckande arkitektur. Det är viktigt att byggnaden inte visuellt konkurrerar med omkringliggande byggnader utan att den nya byggnaden infogas varsamt utan att dominera.

Sammanfattning

FVU anser att förslaget förbättrats sedan samrådet men att det krävs ytterligare åtgärder för att undvika påtaglig skada på riksintresset. FVU anser

  • att byggnaden bör ytterligare förskjutas mot sydost för att åstadkomma en bredare planteringszon utmed Norbyvägen samt för att byggnaden inte ska bli så framskjutande i vyn mot slottet sedd från Norbyvägen
  • att högdelen bör sänkas med en våning för att minska byggnadens visuella dominans både gentemot märkesbyggnaderna och Botaniska trädgården
  • att den arkitektoniska utformningen modifieras så att intrycket blir mera lågmält varigenom en bättre anpassning uppnås till den unika kulturmiljön med dess höga värden.

Uppsala dag som ovan,

Kristina Berglund, ordförande                                 PO Sporrong, 2:e vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *