Höstbrev till FVU:s medlemmar

Föreningen Vårda Uppsala

Uppsala 2012-08-15

Kära medlemmar!

Uppsalas snabba tillväxt stärker stadens roll som en del av Uppsala – Stockholm – Mälarregionen och skapar goda förutsättningar för att utveckla en attraktiv och långsiktigt hållbar miljö i stad, kransorter och landsbygd. Det är av största vikt att denna tillväxt sker på ett sätt som tar hänsyn till Uppsalas särart.

Uppsala stad förtätas emellertid så kraftigt att detta sker på bekostnad av kvaliteten i stadsmiljön i de nya områdena – solfattiga gator och gårdar och för lite parker och grönska. Samtidigt för många av kransorterna en tynande tillvaro med nedläggning av dagligvarubutiker och annan närservice. Föreningen har i år gett ut en skrift med titeln Utveckla Uppsalas kransorter – goda exempel som inspiration. Detta var också temat för programmet efter årsmötet 2012 i våras. Skriften är en fördjupning av en av de utgångspunkter för fortsatt stadsbyggnad i Uppsala kommun som FVU föreslår i sin folder Åtta principer för en god stadsmiljö – vikten av att utveckla kransorterna till levande samhällen. Med en utbyggnad av dessa orter med fler bostäder och arbetsplatser, god basservice, förbättrad kollektivtrafik och en attraktiv stadsmiljö skulle efterfrågan öka att bosätta sig där. Samtidigt skulle exploateringstrycket minska i Uppsala stad och härigenom möjliggöra en utveckling med måttlig täthet och rikligt med grönska, i den anda som kännetecknar stadsarkitekten Leches attraktiva bostadsområden. (De åtta principerna återfinns på FVU:s hemsida www.vardauppsala.se, se flik ”startsida”).

Tillväxten sker tyvärr också ofta på bekostnad av oersättliga värden. Som exempel kan nämnas detaljplanen för kv. Seminariet med dess för hela landet unika kulturmiljö där ett genomförande av det planerade bostadsprojektet skulle medföra att det kulturhistoriska värdet i denna helhetsmiljö raseras. Ett annat exempel är detaljplanen för Sydöstra Fullerö som med planerade 30000 m² handelsyta, vikingapark och hotell skulle innebära ett hårt ingrepp i det vackra kulturlandskapet i anslutning till Fyrisåns dalgång samt sannolikt också att befintlig närservice i Storvreta slås ut. FVU har överklagat kommunfullmäktiges bägge beslut att anta dessa planer. (Se flik ”skrivelser” på hemsidan).

En annan aktuell fråga är planerna på ett nytt konstmuseum i Uppsala. FVU anordnar under hösten 2012 och våren 2013 en serie föreläsningar under rubriken Nytt eller nygammalt konstmuseum: när, var och hur? Föreningen har bjudit in ett antal föreläsare som kommer att närma sig ämnet från olika utgångspunkter och olika uppfattningar. Även det eventuella innehållet i museet berörs i en föreläsning och i en annan föreläsning får vi får bekanta oss med ett antal nya museer på olika håll i Europa.

Programmet efter årsmötet 2013 kommer också att ägnas åt detta tema. Särskild kallelse kommer i vanlig ordning att skickas ut till årsmötet jämte inbjudan till efterföljande paneldebatt om konstmuseet. Datum för årsmötet är satt till den 25 april.

Detaljerat program för hösten 2012 och våren 2013 på nästa sida! Vi hälsar våra medlemmar varmt välkomna till dessa aktiviteter. Ta gärna med vänner och bekanta!

En riktigt trevlig höst önskas er alla!

PS. För att förenkla administrationen och lätt kunna nå medlemmarna med information och meddelanden är vi tacksamma för uppgift om e-postadress. Glöm inte heller att informera oss om ändrad e-postadress. Meddelas till info@vardauppsala.se eller på tel 018-10 50 46.

Föreläsningsserie hösten 2012 och våren 2013:

NYTT ELLER NYGAMMALT KONSTMUSEUM: NÄR, VAR, HUR?

Hösten 2012

11/10 Elisabeth Fagerstedt, museichef, Uppsala konstmuseum:
Slottet som konstmuseum. Fördelar och nackdelar

25/10 Sten Bernhardsson, kulturchef, Uppsala kommun:
Slottet i ny gestalt blir nytt konstmuseum

Våren 2013

7 /2 Konstnären Anders Rönnlund, tf ordförande i Konstens Hus Nu:
Varför Uppsala bör bygga ett nytt hus för konsten

21/2 Daniel Werkmäster, konsthallschef, Norrtälje: Smultron i Uppsalas
konstträdgård. En presentation av konstsamlingar i Uppsala

7/3 Lars Lambert, författare, kulturdebattör mm:
Fem eller femtio favoriter bland Europas konstmuseer

Tid: Kl 18.30 – 19.30.
Lokal: Stadsbiblioteket, Kerstin Ekman-salen. Hiss t h, 1 tr.
Inträde: Avgift per föreläsning: medlemmar 40 kr, icke medlemmar 60 kr.*

Årsmöte 2013 och efterföljande paneldebatt

25 april Årsmöte. Därefter: Hur kan konstmuseifrågan bäst lösas?
Paneldebatt med inbjudna inledare samt inbjudna intressenter i publiken.
Debattledare: Mats Törngren, journalist

Tid: Årsmöte kl 17.30 – 18.00
Paneldebatt kl 18.00 – 19.30. Ingen inträdesavgift.

Lokal: Stadsbiblioteket, Kerstin Ekman-salen. Hiss t h, 1 tr.

*Pga lokal- och annonskostnader har vi tyvärr nödgats höja inträdesavgiften något.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *