ang dpl för kv Haubitsen och kv Fältläkaren. Dnr 2009/20031-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2011-12-07
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang detaljplan för kv Haubitsen och kv Fältläkaren. Dnr 2009/20031-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubr förslag till detaljplan, utställd t o m 2011-12-07. I planen föreslås att mark som idag är avsedd för allmänt ändamål tas i anspråk för bostäder. Planens genomförande förutsätter att arkitektonisk värdefull bebyggelse rivs längs Döbelnsgatan och att outnyttjade byggrätter upplåts för ändamålet längs med Dag Hammarskjölds väg.

FVU välkomnar den ökning av avståndet från hus C till befintliga hus som visas i den utställda planen. Då våra synpunkter vid samrådet inte blivit tillgodosedda upprepar vi dem i skrivelsen nedan:

FVU:s synpunkter

FVU ser det som ytterst tveksamt att riva den befintliga byggnaden som är markerad som C i planen. Byggnaden är ritad av uppsalaarkitekten Sten Hummel-Gumaelius och besitter stora arkitektoniska kvaliteter där ett strängt modernistiskt formspråk kombinerats med få men väl genomtänkta detaljer som fönster- och balkongfälten. Resultatet är en arkitektur som uppvisar omsorgsfullhet i gestaltning och uttryck trots sitt mycket stränga och symmetriska formspråk.
Huset bildar tillsammans med övriga byggnader i kvarteret en arkitektonisk helhet. Den rumsliga form och de kvaliteter som planutnyttjandet skapar tillhör i övrigt de främsta från samma tidsperiod i Uppsala. Idag är dock gårdsutrymmenas kvaliteter delvis förstörda genom bland annat parkeringar. Därtill skulle det behöva genomföras ett omfattande underhåll och stora förbättringar av områdets uterum.

Byggnadens underhåll är idag eftersatt och behöver omfattande upprustning. Detta är dock inte i sig en orsak att riva byggnaden. FVU finner den föreslagna byggnadsvolym som skulle ersätta hus C som alltför kompakt och omfattande vilket medför att en liten sluten innergård skapas omgiven av en byggnadskropp som i flera partier är högre än den befintliga. Därmed har också en för området onödigt stor täthet föreslagits. Om en ny byggnad ska uppföras på området kan den med fördel följa det mönster som redan finns på platsen med sin vinklade plan som skapar relativt slutna gårdsutrymmen. Ett annat alternativ är också att skapa två byggnadskroppar som grupperas enligt ett liknande mönster som det befintliga.
Vidare bör höjden på undervisningshuset, markerat som byggnad A, och de närliggande bostadshusen följas så att det femvåningshus (byggnad B i planen) som föreslås sparas förblir en accent i kompositionen genom sin höjd och de strävbågar i bottenplan som så förtjänstfullt idag ger byggnaden en luftig resning i kvarterskompositionen.

Om rivningsalternativet genomförs förblir det dock av yttersta vikt att de kvarvarande byggnadernas yttre gestaltning förblir intakta. De har höga kulturhistoriska och arkitektoniska kvaliteter som även skulle förbli viktiga i en ny sammansättning av byggnader i kvarteret.
De byggnader som föreslås tillkomma längs med Dag Hammarskjölds väg (D och E i planen) skapar en relativt tät vägg där denna sida av vägen uppvisar ett mera öppet institutionsfält. Att vägens andra sida utgörs av det tidigare regementets täta byggnadsväggar är inte här en orsak att bebygga båda sidor på ett likartat sätt. Regementsbyggnaderna utgör ett kulturhistorisk värdefullt inslag i stadsbilden som inte relaterar till ett tätt stadsrum utan företer de monumentala former som förväntades av den militära bebyggelsen, då belägen i stadens utkant. När Uppsala har vuxit har deras monumentala verkan förblivit genom den luftiga öppenhet som funnits på motstående sida av vägen.

FVU föreslår att dessa byggnader (D och E), om de byggs, minskas i volym och att avståndet dem emellan ökas. Det är också av stor vikt att en omsorgsfull gestaltning av fasaderna genomförs varvid både Hummel-Gumaelius undervisningshus (byggnad A), försvarsläroverket på samma sida vägen ritad av Gunnar Leche och regementsbyggnaderna på andra sidan Dag Hammarskjölds väg beaktas.

Sammanfattning
FVU framhåller värdet av den befintliga bebyggelsen på platsen och dess kvaliteter som en samlad arkitektonisk komposition.

FVU framhåller även att om byggnaden C rivs bör den ersättande byggnaden följa den planform och höjd som finns i dag. Ett alternativ kan också vara att uppföra två byggnader i samma höjd som dagens. De byggnader som är föreslagna längs med Dag Hammarskjölds väg bör, om de byggs, bli mindre. Därtill bör ett större mellanrum mellan dem skapas.

FVU framhåller slutligen att en omsorgsfull gestaltning är av yttersta vikt för området, vidare att de byggnader som sparas bör få behålla sin idag mycket väl komponerade yttre utformning.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

PO Sporrong Henrik Widmark
Ordförande Styrelseledamot

ang kv Seminariet till Kommunfullmäktige

Till Ledamöterna i Kommunfullmäktige i Uppsala 2011-11-10

ang planerna för kv. Seminariet som strider mot Kommunfullmäktiges mål och beslut

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, ser positivt på Uppsalas tillväxt under förutsättning att den sker med hög kvalitet i stadsmiljön och långsiktig hållbarhet. Genom att anta ÖP 2010 för Uppsala kommun har Kommunfullmäktige enligt nationella mål och lagar ställt sig bakom en övergripande inriktning med innebörden att det lokala kulturarvet vårdas och görs synligt, även utanför Uppsala, samt att mark bör reserveras för ny grönstruktur i befintliga områden där det råder brist idag, varvid särskilt bevarandevärda grönområden bör tas tillvara. Mer precist redovisas på karta (sid. 63) “tillkommande stadsdelspark” i kv. Seminariet. Detaljplaneförslaget motsvarar dock inte alls denna övergripande inriktning och strider därför mot kommunfullmäktiges direktiv genom den antagna ÖP 2010.

Kv Seminariet är en unik kulturmiljö med få motsvarigheter i landet. Det är helheten i denna snart hundraåriga kulturmiljö – de högklassiga byggnaderna i nationalromantisk stil i samspel med den vackra undervisningsparken av stort historiskt intresse – som konstituerar det kulturhistoriska värdet.
Länsstyrelsen har vid samrådet påtalat att planen kan innebära påtaglig skada på riksintresset enligt miljöbalken och prövar dessutom för närvarande ansökningar om byggnadsminnesförklaring.

Betydelsen av grönytor i stadsbygden betonas alltmer av forskningen med hänsyn till folkhälsan och av klimatskäl. Det nationella miljökvalitetsmålet “God bebyggd miljö” innefattar närhet till grönområden för tätbebyggelse samt bevarande av trädgårdar, alléer och parker. I artikel 31 i FN:s barnkonvention framhävs behovet av utelek i parker av hög kvalitet för barns utveckling. I den reviderade plan- och bygglagen har kravet på närbelägna parker för sammanhållen bebyggelse förtydligats och stärkts. Seminarieträdgården är det enda möjliga alternativet för en stadsdelspark i denna del av staden.

Ett genomförande av den utställda detaljplanen skulle innebära att det kulturhistoriska värdet raseras. Med den mer än halverade grönytan omringad av hus i upp till sju våningar plus vind samt med marken till stora delar underbyggd med källargarage är det uteslutet att värdet kan bestå. Parkytan kommer i sin helhet att tas i anspråk av drygt 500 skolbarn samt av de boende i området eftersom förgårdsmarken pressats ner till ett minimum. Inte ens en kvarterspark återstår därför för näromgivningen. Detta i en del av staden där det redan råder stor brist på grönytor, en brist som hela tiden ökar med pågående förtätning, För att kvaliteten ska bestå i denna stadsdel bör kv Seminariet därför bevaras i sin helhet både med hänsyn till det höga kulturhistoriska värdet och till behovet av stadsdelspark.

Kv. Seminariet är ett lokalt kulturarv av högsta dignitet av intresse för både kommunen och landet och skulle med ett varsamt återställande av trädgården till sin forna glans ge Uppsala en unik attraktion som svarar mot målet “Uppsala har dragningskraft”. Parkytan, exkl. byggnaderna med viss tomtmark runt omkring, skulle uppgå till nära 3 ha. Även om denna yta inte når upp till rekommenderad storlek bör den ändå vara tillräckligt stor och har ett sådant intressant innehåll att den bör fungera väl som en attraktiv stadsdelspark. Kommunens misstag att inte tidigare ha bevakat detta intresse måste rättas till.

Med hänvisning till Kommunfullmäktiges övergripande inriktningsbeslut i ÖP 2010 vädjar FVU därför till dess ledamöter att ompröva inriktningen i pågående planarbete för att i samförstånd söka en lösning som medger bevarande av Seminariemiljön samt snarast möjligt uppdra till kommunstyrelsen

a t t anmoda byggnadsnämnden att avbryta planeringen av bostäder i kv Seminariet samt

a t t uppdra år byggnadsnämnden att säkerställa i detaljplan att kvarteret bevaras som kulturmiljö och stadsdelspark.

För Föreningen Vårda Uppsala dag som ovan

PO Sporrong Kristina Berglund Sten Åke Bylund
Ordförande Vice ordförande Styrelseledamot

ang kv Seminariet till Kommunfullmäktige

Till ledamöterna i kommunfullmäktige i Uppsala kommun 2011-11-10

ang planerna för kv. Seminariet som strider mot kommunfullmäktiges mål och beslut

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, ser positivt på Uppsalas tillväxt under förutsättning att den sker med hög kvalitet i stadsmiljön och långsiktig hållbarhet. Genom att anta ÖP 2010 för Uppsala kommun har Kommunfullmäktige enligt nationella mål och lagar ställt sig bakom en övergripande inriktning med innebörden att det lokala kulturarvet vårdas och görs synligt, även utanför Uppsala, samt att mark bör reserveras för ny grönstruktur i befintliga områden där det råder brist idag, varvid särskilt bevarandevärda grönområden bör tas tillvara. Mer precist redovisas på karta (sid. 63) “tillkommande stadsdelspark” i kv. Seminariet. Detaljplaneförslaget motsvarar dock inte alls denna övergripande inriktning och strider därför mot kommunfullmäktiges direktiv genom den antagna ÖP 2010.

Kv Seminariet är en unik kulturmiljö med få motsvarigheter i landet. Det är helheten i denna snart hundraåriga kulturmiljö – de högklassiga byggnaderna i nationalromantisk stil i samspel med den vackra undervisningsparken av stort historiskt intresse – som konstituerar det kulturhistoriska värdet.
Länsstyrelsen har vid samrådet påtalat att planen kan innebära påtaglig skada på riksintresset enligt miljöbalken och prövar dessutom för närvarande ansökningar om byggnadsminnesförklaring.

Betydelsen av grönytor i stadsbygden betonas alltmer av forskningen med hänsyn till folkhälsan och av klimatskäl. Det nationella miljökvalitetsmålet “God bebyggd miljö” innefattar närhet till grönområden för tätbebyggelse samt bevarande av trädgårdar, alléer och parker. I artikel 31 i FN:s barnkonvention framhävs behovet av utelek i parker av hög kvalitet för barns utveckling. I den reviderade plan- och bygglagen har kravet på närbelägna parker för sammanhållen bebyggelse förtydligats och stärkts. Seminarieträdgården är det enda möjliga alternativet för en stadsdelspark i denna del av staden.

Ett genomförande av den utställda detaljplanen skulle innebära att det kulturhistoriska värdet raseras. Med den mer än halverade grönytan omringad av hus i upp till sju våningar plus vind samt med marken till stora delar underbyggd med källargarage är det uteslutet att värdet kan bestå. Parkytan kommer i sin helhet att tas i anspråk av drygt 500 skolbarn samt av de boende i området eftersom förgårdsmarken pressats ner till ett minimum. Inte ens en kvarterspark återstår därför för näromgivningen. Detta i en del av staden där det redan råder stor brist på grönytor, en brist som hela tiden ökar med pågående förtätning, För att kvaliteten ska bestå i denna stadsdel bör kv Seminariet därför bevaras i sin helhet både med hänsyn till det höga kulturhistoriska värdet och till behovet av stadsdelspark.

Kv. Seminariet är ett lokalt kulturarv av högsta dignitet av intresse för både kommunen och landet och skulle med ett varsamt återställande av trädgården till sin forna glans ge Uppsala en unik attraktion som svarar mot målet “Uppsala har dragningskraft”. Parkytan, exkl. byggnaderna med viss tomtmark runt omkring, skulle uppgå till nära 3 ha. Även om denna yta inte når upp till rekommenderad storlek bör den ändå vara tillräckligt stor och har ett sådant intressant innehåll att den bör fungera väl som en attraktiv stadsdelspark. Kommunens misstag att inte tidigare ha bevakat detta intresse måste rättas till.

Med hänvisning till Kommunfullmäktiges övergripande inriktningsbeslut i ÖP 2010 vädjar FVU därför till dess ledamöter att ompröva inriktningen i pågående planarbete för att i samförstånd söka en lösning som medger bevarande av Seminariemiljön samt snarast möjligt uppdra till kommunstyrelsen

a t t anmoda byggnadsnämnden att avbryta planeringen av bostäder i kv Seminariet samt

a t t uppdra år byggnadsnämnden att säkerställa i detaljplan att kvarteret bevaras som kulturmiljö och stadsdelspark.

För Föreningen Vårda Uppsala dag som ovan

PO Sporrong Kristina Berglund Sten Åke Bylund
Ordförande Vice ordförande Styrelseledamot

HÖSTEN 2011/VÅREN 2012

HÖSTEN 2011/VÅREN 2012

Föreläsningsserie. FVU anordnar under hösten och våren en serie föreläsningar under rubriken Uppsala: glimtar av historia och blickar mot framtiden. Serien ger som titeln antyder både tankar kring stadens framtida utveckling och blickar bakåt i tiden. De historiska glimtarna är tänkta att ge fördjupad kunskap om staden och bidra till att skapa förståelse för dess särart: Stadens förflutna bör tillåtas påverka stadens framtid. Att känna igen sig i sin omgivning är viktigt för trivsel och gemenskap. Genom bevarad kontinuitet bakåt och framhävande av stadens särdrag i kombination med hänsynsfull förnyelse kan oönskad anonymitet i stadsbilden undvikas. Allt behöver inte bevaras. Nya accenter kan tillföras, men det bör ske med respekt för det redan befintliga.

Årsmötet 2012. Särskild kallelse kommer i vanlig ordning till årsmötet 2012 samt inbjudan till ett ännu icke bestämt efterföljande program. Datum för årsmötet är preliminärt satt till den 19 april.

Bokrelease: Preliminärt datum för presentationen av föreningens jubileumsskrift Att planera för framtiden: Fokus Uppsala, som utkommer med anledning av föreningens 50-åriga verksamhet, är satt till den 25/11  kl 15.30–17

FÖRELÄSNINGSSERIE:

Uppsala: glimtar av historia och blickar mot framtiden

Hösten 2011

13/10  kl 18.30    Bengt Andrén, stadsbyggnadsdirektör: “Uppsala, stad med potential”

3/11   kl 18.30     Roland Agius, expert på lokal industrihistoria, “Ångkvarnen: ett stycke kulturhistoria”

Våren 2012

23/2  kl 18.30      Ingemar Ehlin, arkitekturskribent och bibliotekarie: “Uppsala universitet bygger: en arkitektonisk exposé”

8/3   kl 18.30       Gunnar Lund, uppsalaföretagare, om Petterslund på 40- och 50-talen: Miljö och människor

22/3  kl 18.30      Elsie Johansson, författare:  “Uppsala öster om ån – tankar, minnen”

LOKAL: Samtliga ovan nämnda arrangemang äger rum i Stadsbibliotekets Kerstin Ekman-sal.

TID: Samtliga ovan angivna tider är precisa.

ang dpl för kv Varpen och Spolen, dnr 2007/20089-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                          2011-05-25

Stadsbyggnadskontoret, 753 75 Uppsala

ang dpl för kv Varpen och Spolen, dnr 2007/20089-1. Utställning.

Förslaget till detaljplan är utställt t o m 2011-06-21. Planen omfattar kvarter som idag innehåller industriverksamhet och som i stället avses nyttjas för nya bostadshus i 6-8 våningar med centrumverksamheter och förskola/skola i bottenvåningarna. Planen beräknas rymma ca 750 bostäder. Förslaget har omarbetats kraftigt sedan samrådet. Bostadskvarteret har utökats söderut och parken har flyttats västerut.

FVU:s synpunkter

Omarbetningen av planförslaget innebär förbättringar i flera avseenden; parken öppnar sig mot Sågargatan och berikar därmed gaturummet och blir mera tillgänglig. Det är också en fördel att de elva punkthusen i sju våningar tagits bort.

Exploateringsgraden är emellertid minst lika hög som i samrådsförslaget; sju våningar mot Kungsängsgatan och Kungsängsesplanaden, ett åtta våningars punkthus i hörnet Kungsgatan/Kungsängsesplanaden och i övrigt sex våningar. Andelen fasadlängd med krav på indragen översta våning har minskats från 75 % i samrådsförslaget till 50 %.

Den höga exploateringsgraden innebär negativa konsekvenser. För en stor andel av lägenheterna kommer riksdagens antagna riktlinjer för ekvivalent- och maxnivåer för buller att överskridas varför Boverkets avstegsfall förutsätts kunna tillämpas (minst hälften av bostadsrummen mot tyst sida). När balkong ligger mot bullerstörd sida förutsätts uteplats även mot eller på ljuddämpad gård. Detta innebär uteplats mot nordväst för huslängorna mot Kungsängsesplanaden och mot nordost för huslängorna mot Sågargatan. Gårdarnas små mått i förhållande till hushöjderna innebär att vid vårdagjämningen är merparten av gårdarna skuggiga frånsett ett par timmar mitt på dagen; den minsta gården är dock till största delen skuggig även mitt på dagen.

Planförslaget är bra i många avseenden; den traditionella kvartersstrukturen utvecklas vidare i stadsdelen Kungsängen, en blandning av bostäder och arbetsplatser eftersträvas och vissa gestaltningsprinciper anges i syfte att få en vacker stadsmiljö. Men varför denna höga exploateringsgrad? En måttligare exploatering skulle betyda mera sol på gator och gårdar, minskade bullerstörningar, mera harmoniska mått i rummen mellan husen och utrymme för mera grönska. Kungsängen kommer att bli boplats för många generationer framöver, inte minst barnfamiljer som har rätt att kräva en närmiljö som motsvarar intentionerna i FN:s barnkonvention. Varför inte inspireras av Uppsalas alla fina äldre miljöer av erkänt hög stadsbyggnadskvalitet som t ex Sala backe, Tuna backar och Studentstaden, områden med måttlig exploateringsgrad och mycket grönska? Att ta tillvara detta varumärke för staden borde vara ett led i att utveckla en långsiktigt hållbar och attraktiv stad.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

PO Sporrong, ordförande                                                              Kristina Berglund, vice ordförande

Föreningen Vårda Uppsala. Årsmötesprotokoll 2011

FÖRENINGEN VÅRDA UPPSALA

PROTOKOLL fört vid årsmötet den 28  april 2011 i Stabby prästgård.

§ 1. Årsmötets öppnande. PO Sporrong valdes till ordförande och Kristina Berglund till protokollförare.Ordföranden hälsade välkommen och gav en kort resumé med anledning av föreningens 50-årsjubileum.

§ 2. Val av justeringsmän. Till justeringsmän valdes Margareta Nordell och Ulf Renborg.

§ 3. Utlysning av mötet. Konstaterades att mötet blivit vederbörligen och i laga ordning sammankallat.

§ 4. Verksamhetsberättelse. Styrelsens verksamhetsberättelse hade bifogats kallelsen till årsmötet. Ordföranden beskrev verksamheten under det gångna året, bl a en föreläsningsserie under rubriken “Mitt Uppsala” som avslutades våren 2010, en föreläsningsserie under rubriken “Uppsala- stad med anor och ståtliga hus” som påbörjades hösten 2010 samt 27 remissyttranden i planärenden. Verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 5. Revisorernas berättelse. Ordföranden föredrog revisionsberättelsen. Resultat- och balansräkningen för år 2010 godkändes.

§ 6.  Ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

§ 7. Val av ordförande. PO Sporrong omvaldes till ordförande för föreningen, tillika styrelsens ordförande.

§ 8. Val av ledamöter. Valberedningens ordförande inledde med meddelandet att styrelseledamoten Lars Bagge, tidigare föreningens ordförande, under året avlidit samt uttryckte styrelsens saknad efter denne högt värderade ledamot. Erika P. Björkdahl, Tomas Lagerström och Ingemar Ehlin har meddelat att de avgår ur styrelsen. Ledamöter som omvaldes: Kristina Berglund, Sten Åke Bylund, Kristina Dahlberg, Bengt Jonsell, Wibjörn Karlén, Anders Lönnqvist, Anna Nilsén, Thomas Nybrant, PO Sporrong, Liliane Taube, Mats Wahlberg, Henrik Widmark och Sven Georg Zeitler. Nya ledamöter som invaldes enligt valberedningens förslag: Finn Landegren och Isabelle Peterson.

§ 9. Val av revisorer. Revisorerna Torsten Lidberg och Ann-Christine Lindblom samt suppleanterna Gunnar Ekman och Anna Hultquist omvaldes.

§ 10. Utseende av valberedning. Till ledamöter i valberedningen omvaldes Anders Lönnqvist, Anna Nilsén och Elisabeth Zdansky med Anna Nilsén som sammankallande.

§ 11. Fastställande av årsavgift. Årsavgiften föreslogs oförändrad och fastställdes till 125 kr för enskild person med tillägg 25 kr för annan familjemedlem.

§ 12. Inkomna motioner. Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§ 13. Övriga frågor. Frågor ställdes vad styrelsen anser om planerna på bebyggelse i Seminarieparken samt ett högt hus i kv Plantskolan nära slottet. Ordföranden anförde att styrelsen är mycket kritisk till förslagen och att brev översänts till berörda parter i båda ärendena samt att  yttrande avgivits över samrådsförslaget till detaljplan för Seminarieparken. Styrelsen kommer även i fortsättningen att agera i dessa ärenden genom remissvar mm.

§ 14. Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet                                                                  Justeras

……………………………..                                                       ………………………………..                                           …………………………….

Kristina Berglund                                                             Margareta Nordell                                                    Ulf Renborg

Årsmötet 2011, preliminär rapport

FÖRENINGEN VÅRDA UPPSALA 50 ÅR

Föreningen Vårda Uppsala bildades 1961 och firar i april 2011 femtio år. Verksamheten är intensivare än någonsin. Torsdagen den 28 april höll föreningen årsmöte och fick tack vare Bondkyrko Hembygdsförenings generositet disponera Stabby prästgård för ändamålet.

Föreningen valde in två nya styrelseledamöter: Finn Landegren och Isabelle Petersson, båda studerande, Protokoll från årsmötet följer senare. Efter förhandlingarna presenterade arkitekt SAR/MSA Kristina Berglund  de åtta principer för god stadsplanering som föreningen antog i januari innevarande år.

Därefter överlämnade föreningens ordförande, arkitekt SAR/MSA PO Sporrong föreningens diplom avseende värdefulla insatser för Uppsalas stadsmiljö till MIAB FÖRVALTNING AB, representerad av Anna-Stina Johansson. MIAB:s policy är sedan starten att förvärva kulturellt värdefulla fastigheter, restaurera dem pietetsfullt exteriört och så långt möjligt bevara deras karaktär även interiört samt skaffa dem en ny användning om den ursprungliga inte längre är aktuell. Bland de senaste exemplen är den före detta Lindska skolan som nu blivit hotell och restaurang av hög klass under namnet Villa Anna. Det vackra husets framtid ter sig säkrad, och den nya verksamheten har  inneburit ett lyft för miljön i Odinslund. En omistlig gammal uppsalamiljö har tillförts nytt liv. Anna-Stina Johansson presenterade efter mottagandet av diplomet ett urval av de objekt som MIAB äger och förvaltar och gav en inblick i förvärvs- och restaureringsförloppet beträffande dessa. Föreningen gladdes åt att vid sitt 50-årsfirande kunna uppmärksamma denna verksamhet.

Föreningen avslutade denna festdag med en subskriberad supé i den vackra Stabbygården. Som final begivenhet framträdde Mats Wahlberg och Weine Karner ackompanjerade av Johannes Jonsson på piano med skön gluntsång i den varma vårnatten.

Kallelse till årsmöte 28 april 2011

Föreningen Vårda Uppsala 50 år

Kallelse till ärsmöte 2011


Föreningen Vårda Uppsalas årsmöte äger rum torsdagen den 28 april kl 18.00 (precis) i Stabby prästgård. Årsmötet beräknas vara avslutat ca kl 18.30.

Föreningen Vårda Uppsalas årsmöte äger rum torsdagen den 28 april kl 18.00 (precis) i Stabby prästgård. Årsmötet beräknas vara avslutat ca kl 18.30.

Efter årsmötet utdelas föreningens diplom för förtjänstfulla insatser för stadsmiljön till en mycket förtjänt mottagare. Mottagaren av diplomet berättar därefter om sin verksamhet. Missa inte detta evenemang – varmt välkomna!

Dagordning för årsmötet

1.     Val av ordförande och protokollförare vid mötet.

2.     Val av två justeringsmän.

3.     Fråga om årsmötet blivit vederbörligen och i laga ordning sammankallat.

4.     Styrelsens verksamhetsberättelse.

5.     Revisorernas berättelse.

6.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

7.     Val av ordförande i föreningen tillika styrelsens ordförande.

8.     Val av ledamöter i styrelsen.

9.     Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

10.  Utseende av valberedning.

11.  Fastställande av årsavgiften.

12.  Behandling av inkomna motioner.

13.  Övriga frågor.

Inbjudan till festlig jubileumssupé efter årsmötet

Föreningen Vårda Uppsalas medlemmar inbjuds att efter årsmötet fira de 50 åren med en supé i Stabby prästgård ca 19.15. Meny: Förrätt: Laxtartar med laxrom och rödlökscrème fraîche. Huvudrätt: Klassisk stekt oxfilé med rödvinsås, haricot verts och potatisgratäng. Efterrätt: Crème caramel. Dryck: Rött vin samt alkoholfritt alternativ. Kaffe/te. Allt till ett subventionerat pris av 350 kr per person. Make/maka eller motsvarande är välkomna att deltaga. Anmälan sker genom inbetalning av aktuellt belopp till föreningens plusgiro 36700-3 och skall vara föreningen tillhanda senast 4 april. På talongen anges ”Supé” samt namn på de personer inbetalningen gäller.

Hjärtligt välkomna till denna jubileumskväll!

Åtta principer för en god stadsmiljö

Inför jubileet har föreningens styrelse formulerat åtta principer som bör vara vägledande för fortsatt stadsbyggnad i Uppsala kommun. Föreningen kommer på olika sätt, bl a i seminarieform, att återkomma till dessa principer under året. Foldern bifogas.

Program för våren 2011: Uppsala – stad med anor och ståtliga hus. Föreläsningsserien från hösten 2010 fortsätter:

To 10 februari     Överbibliotekarie Ulf Göranson

Carolina Rediviva – dam med förflutet. Om universitetsbiblioteket och dess

lokalisering i staden genom tiderna Lokal:  Stadsbiblioteket

To 3 mars            Museichef Ing-Marie Munktell

Gustavianum – monument med anrik historia

Lokal:  Stadsbiblioteket

To 17 mars          Akademiintendent Per Ström

Alma mater och dess  boningar genom tiderna

Lokal Universitetet. Deltagarantal begränsat till 50.

Förhandsanmälan till e-post: anna.nilsen@konstvet.uu.se eller tel: 018 105046.

OBS: Denna föreläsning med visning är öppen för icke medlemmar  i mån av plats.

Deltagarlista upprättas, varför det kan vara bra att anmäla deltagande i god tid. Ange vid anmälan om du är medlem i föreningen.

Tid:                    Kl. 18.30 – 19.30 för samtliga föreläsningar.

Inträde:               Avgift per föreläsning: för medlemmar 30 kr, för icke medlemmar 60 kr.

Medlemskap

Föreningen Vårda Uppsala värnar om att fortsatt stadsutveckling skall ske på ett sätt som innebär att en god stadsmiljö främjas samt att den klassiska uppsalamiljön och stadens speciella karaktär bevaras. Föreningen verkar i detta syfte genom att skriva remissyttranden i planfrågor, ordna föreläsningar, debatter och utflykter samt genom att skriva artiklar och böcker. I vår utåtriktade verksamhet har vi glädjen att träffa våra medlemmar och vi hoppas att alltfler vill stödja vår verksamhet. Hjälp oss gärna att intressera fler uppsalabor och andra att bli medlemmar!

Medlemskap tecknas genom inbetalning av årsavgiften på plusgiro 36700-3. Avgiften är oförändrad 125 kr samt 25 kr för ytterligare familjemedlem. Ange namn, adress samt ”medlem” på inbetalningskortet. Meddela också gärna e-postadress till anders.lonnqvist@telia.com.

Verksamhetsberättelse

Antalet medlemmar var vid årsskiftet 165. Styrelse: PO Sporrong (ordförande), Lars Bagge (d 28 nov 2010), Kristina Berglund, Erika P. Björkdahl, Sten Åke Bylund, Kristina Dahlberg, Ingemar Ehlin, Bengt Jonsell, Wibjörn Karlén, Tomas Lagerström, Anders Lönnqvist, Anna Nilsén, Thomas Nybrant, Liliane Taube, Mats Wahlberg, Henrik Widmark och Sven Georg Zeitler.

Revisorer: Torsten Lidberg och Kia Lindblom. Suppleanter: Gunnar Ekman och Anna Hultquist.

Valberedning: Anna Nilsén (sammankallande), Anders Lönnqvist och Elisabeth Zdansky.

Arkivarie: Lars Otto Berg.

Föreningen har varit mycket aktiv under verksamhetsåret. Styrelsen har sammanträtt tio gånger, ordnat årsmöte samt föreläsningar. Den 14 april fick styrelsen en kunnig och intressant visning av Upplands- och Uppsalasamlingen av Gunilla Fällman. Den 29 september inbjöds stadsbyggnadsdirektör Bengt Andrén som gjorde en intressant och uppskattad redovisning av den politiska inriktningen för fortsatt utveckling av Uppsala och sin syn på sitt uppdrag.

Utåtriktad verksamhet

Efter årsmötet den 22 april anordnades à propos Översiktsplan 2010 en paneldebatt: “Bygga bort stadens grönska?” med inledningsanföranden av representanter för kommunens politiker och föreningen.

Mitt Uppsala. Föreläsningsserie hösten 2009 – våren 2010:

To 11 februari    Antikvarie Helena Harnesk: Luthagen i mitt minne

To 25 februari    Professor Adam Taube: Min barndoms Uppsala

To 11 mars         Författaren Gunilla Lindberg: Mina domkyrkokvarter

Uppsala – stad med anor och ståtliga hus. Föreläsningsserie hösten 2010 – våren 2011:

To 21 oktober    Docent Anna Nilsén: Om mystiska väsen och sköna blad. Uppsala domkyrka och dess dolda skatter

To 4 november    Docent Torbjörn Fulton: Från borgen vid Domkyrkan till slottet på                                                                Kasåsen. Tre sekel av kunglig närvaro i Uppsala

Skrivelser

Föreningen har under året avgivit totalt 27 remissyttranden och skrivelser till kommunen:

2010-12-21   ang. områdesbestämmelser för Hagby kyrkby kyrkomiljö och Eka gård. Utställning.

2010-12-21  ang. detaljplan för del av Ångkvarnen, Kungsängen 21:4 och 21:7. Utställning.

2010-12-21   ang. detaljplan för Ostkustbanans sträckning förbi Gamla Uppsala. Utställning.

2010-11-28   ang. områdesbestämmelser för Tuna kyrkomiljö, prästgård och del av Tuna by. Utställning.

2010-10-01   ang. områdesbestämmelser för Västeråkers kyrkomiljö. Utställning.

2010-09-15   ang. fördjupning av översiktsplan för Funbo, utställning.

2010-09-11   ang. detaljplan för Ramsjö 3:3 i Björklinge, samråd.

2010-08-25   ang. områdesbestämmelser för Hagby kyrkomiljö och Eka gård, samråd.

2010-08-25   ang. områdesbestämmelser för Tuna kyrkomiljö, prästgård och del av Tuna by, samråd.

2010-06-23   ang. detaljplan för kv. Gimo, samråd.

2010-06-16   ang. detaljplan för Fullerömotet, sydöstra, samråd.

2010-05-26   ang. detaljplan för Östra Fyrislund, del I, utställning.

2010-05-26   ang. detaljplan för Ostkustbanans sträckning förbi Gamla Uppsala, samråd.

2010-05-20   ang. detaljplan för Valsätra 1:9, samråd.

2010-05-18   ang. detaljplan för Kastanjegatan, del av Johannelund, samråd.

2010-05-10   ang. förslag att upprätta kulturmiljöprogram för Uppsala kommun.

2010-04-21   ang. förslag till Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun, utställning.

2010-04-21   ang. områdesbestämmelser för Västeråkers kyrkomiljö, samråd.

2010-04-21   ang. detaljplan för Bälinge-Ekeby, område för förskola, utställning.

2010-04-09   ang. detaljplan för del av Gränby sportfält, utställning.

2010-04-09   ang. detaljplan för Liljefors torg, samråd.

2010-03-25   ang. detaljplan för del av Gottsunda Centrum, samråd.

2010-03-20   ang. detaljplan för Lytta 5:1, samråd.

2010-03-20   ang. detaljplan för Östra Fyrislund, del I, samråd.

2010-03-20   ang. detaljplan för Stenhammarsparken, samråd.

2010-02-02   ang. detaljplan för kv Suttung mm, utställning.

2010-01-23   ang. förslag till Översiktsplan 2010, samråd.

Skrivelserna finns tillgängliga på föreningens hemsida: www.vardauppsala.se

FVU:s styrelse och övriga funktioner 2009/10

FÖRENINGEN VÅRDA UPPSALAS
STYRELSE 2009/10

Lars Bagge, doc, samhällsplanerare, ordförande
Per G Berg, professor, SLU, Stad och land
Kristina Berglund, ark SAR/MSA
Kristina Dahlberg, arkitekt bitr sekr
Ingemar Ehlin, f d bibliotekarie
Bengt Jonsell, professor bergianus em
Anders Lönnqvist, JK konsult, skattmästare
Anna Nilsén, docent, konstvetare, redaktör
Thomas Nybrant, professo,r Stad och land, Ultuna
Ingrid Seeger, arkitekt SAR/MSA,
PO Sporrong, arkitekt, vice ordf
Liliane Taube, FK, inst sekr, bitr sekr
Mats Wahlberg, docent forskningschef
Henrik Widmark, fil dr, konstvetare
Sven Georg Zeitler, arkitekt SAR/MSA

——————————————————
Områdesindelning i dagordning och protokoll:
Övre Fjärdingen, Nedre Fjärdingen, Kungsängen, Svartbäcken
—————————————————––––––

FUNKTIONER UTANFÖR STYRELSEN

Valberedning:
Sammankallande: Anna Nilsén
Övriga ledamöter: Anders Lönnqvist
Elisabeth Zdansky

Revisorer:
Bankdirektör Torsten Lidberg
Rådman JK Kia Lindblom

Suppleanter:
Jur kand Gunnar Ekman
Anna Hultquist, banktjänsteman

Föreningens arkivarie:
F landsarkivarien Lars Otto Berg

Ansvarig för FVU:s hemsida: www.vardauppsala.se
Anna Nilsén

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MEDLEMSAVGIFT/år
125 kronor, familjemedlem 25 kronor

PLUSGIROKONTO
3 67 00 – 3

Medlem blir man genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens plusgiro med angivande att beloppet avser NY MEDLEM.

Styrelse 2010/11 mm.

STYRELSE 2010/11

Vid årsmötet to 22 april 2010 valdes nedanstående personer att ingå i Föreningen Vårda Uppsalas styrelse:

FÖRENINGEN VÅRDA UPPSALA: Styrelse år 2010/11

ADRESSER Tel dagtid & kvällstid

Lars Bagge, doc, samhällsplanerare 018-32 07 92
Envägen 5 A, 756 52 Uppsala
bagge.lars@gmail.com

Kristina Berglund, ark SAR/MSA 08-758 95 97
Skeppargatan 80, 1 tr
114 59 Stockholm
kristina.berglund.ark@comhem.se

Erika P Björkdahl, jur dr, universitetslektor 018-471 7676
Regins väg 10 B, 754 40 Uppsala

Sten Åke Bylund, samhällsplanerare, konsult 018-471 6356
Sävja Vråkväg 8, 757 56 Uppsala
sten.ake.bylund@kultgeog.uu.se, sten.ake.bylund@telia.com

Kristina Dahlberg, arkitekt 08-571 401 64
G:a Herrviksnäsvägen 57, 139 40 Värmdö
kristina-dahlberg@telia.com

Ingemar Ehlin, f d bibliotekarie 018-55 15 62
Stigbergsplan 5, 752 42 Uppsala
Ingemar.ehlin@gmail.com

Bengt Jonsell, professor bergianus em 018-30 24 70
Konsumvägen 20 B, 756 45 Uppsala
bengt.jonsell@tele2.se

Wibjörn Karlén, kulturgeograf, professor em 018-432 4654
Luthagsesplanaden 3 B, 752 25 Uppsala
wibjorn@geoclimate.se

Tomas Lagerström, landskapsark, univ-adjunkt 018-671867
Västeråker, Björkdal, 755 91 Uppsala
tomas.lagerstrom@sol.slu.se

Anders Lönnqvist, JK konsult 018-30 02 58
Malma Bergsväg 21, 756 45 Uppsala
anders.lonnqvist@telia.com

Anna Nilsén, docent, konstvetare 018- 105046
Kungsängsgatan 36 E, 753 22 Uppsala
anna.nilsen@konstvet.uu.se

Thomas Nybrant, professor, Stad och land, SLU 070-630 38 74
Eva Lagerwalls väg 22, 756 43 Uppsala
thomas.nybrant@sol.slu.se

PO Sporrong, arkitekt, ordförande 0730-53 09 82
Prästgatan 1, 752 28 Uppsala
po.sporrong@telia.com

Liliane Taube, FK, inst sekr 018- 530989
Luthagsesplanaden 16, 752 25 Uppsala
adam.taube@statistik.uu.se

Mats Wahlberg, docent, forskningschef 018-652180
Sturegatan 19 A, 752 23 Uppsala
mats.wahlberg@sofi.se
mats.wahlberg@telia.com

Henrik Widmark, fil dr, konstvetare 018-50 02 17
Luthagsespl 15 D, 752 25 Uppsala
henrik.widmark@konstvet.uu.se
henrik.widmark@hgo.se

Sven Georg Zeitler, arkitekt SAR/MSA 018-567724 018-567710
Vikingagatan 13, 753 34 Uppsala 018-567 700vx
sven.georg.zeitler@tengbom.se

Ansvarig för hemsidan: Anna Nilsén

Valberedning:
Sammankallande: Anna Nilsén (adr ovan)

Övriga ledamöter: Anders Lönnqvist, Malma Bergsväg 21, 756 45 Uppsala, tel 018-300258, Elisabeth Zdansky, Emundspl 5, 753 54 U–a, tel.: 018-21 91 52

Revisorer:
Bankdirektör Torsten Lidberg, Torgv 8 756 46 Uppsala, tel 018-309523, eriklidb@algonet.se
Rådman JK Kia Lindblom, Swedenborgsg 7, 753 34 Uppsala 018-167253, 213666, ann-christine.lindblom@tup.dom.se

Revisorssuppleanter:
Jur kand Gunnar Ekman, Götgatan 1, 753 15 Uppsala, tel 018-500718
Anna Hultquist, banktjänsteman, Ålandsdals station, 740 20 Vänge,
08-763 69 78, 018-39 21 38 anna.hultquist@swipnet.se

Föreningens arkivarie:
F landsarkivarien Lars Otto Berg, Liljegatan 20 E, 753 24 Uppsala,
Tel 018-711828 lars-otto.berg@uppsalastift.se

Områdesindelning i dagordning och protokoll:
Övre Fjärdingen, Nedre Fjärdingen, Kungsängen, Svartbäcken

Medlemsavgift: 125 kronor, familjemedlem 25 kronor

FÖRENINGEN VÅRDA UPPSALA * POSTGIRO 3 67 00 – 3